Krajobraz zaawansowanego raka piersi

Interaktywna mapa Europy umożliwia szybkie dotarcie do kluczowych danych dotyczących zaawansowanego raka piersi i łatwe porównanie ich pomiędzy poszczególnymi krajami biorącymi udział w kampanii Tu i Teraz.

Wybierz kategorię z menu po prawej stronie, by uzyskać dane z kraju, który cię interesuje.

Grecja

Wyniki badania sondażowego przeprowadzonego wśród pacjentek i ich opiekunów w ramach kampanii Tu i Teraz pozwalają dostrzec pełniejszy obraz wpływu zaawansowanego raka piersi na życie osobiste oraz społeczno-ekonomiczne konsekwencje choroby.

  • Całkowita liczba respondentów (pacjentki i ich opiekunowie), którzy wzięli udział w badaniu ‒ 304.
  • Liczba respondentów (pacjentki i ich opiekunowie) w Grecji ‒ 29.

Grecja

WPŁYW ZAAWANSOWANEGO RAKA PIERSI NA ŻYCIE OSOBISTE

31%

Odsetek pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi oraz ich opiekunów, którzy doświadczyli niepokoju lub depresji1.

WPŁYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

78%

Odsetek pracujących zawodowo pacjentek i ich opiekunów, którzy byli zmuszeni do rezygnacji z pracy lub ograniczenia czasu pracy z powodu rozwoju zaawansowanego raka piersi1.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE KOBIETY Z ZAAWANSOWANYM RAKIEM PIERSI

7%

Odsetek kobiet z rozpoznaniem zaawansowanego raka piersi, które otrzymały wsparcie od grup pacjenckich1

SZARA STREFA

15%

Spadek czasu (w proc.) poświęcanego przez kobiety na prace domowe po rozpoznaniu u nich zaawansowanego raka piersi1

WPŁYW SPOŁECZNY

60%

Odsetek pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, które uważają, że ze względu na swoją chorobę są negatywnie postrzegane przez społeczeństwo1

WPŁYW EKONOMICZNY

73%

Odsetek kobiet z zaawansowanym rakiem piersi oraz ich opiekunów z badania, którzy odnotowali spadek dochodów gospodarstwa domowego w związku z rozpoznaniem nowotworu1.

24%

Odsetek kobiet z zaawansowanym rakiem piersi oraz ich opiekunów z badania, którzy odnotowali wzrost kosztów związanych z leczeniem po stwierdzeniu progresji choroby1.

POZIOM ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ZAAWANSOWANEGO RAKA PIERSI

72%

Odsetek respondentów, którzy nie umieli poprawnie zdefiniować terminu zaawansowany rak piersi2

W przypadku Grecji wielkość próby badawczej nie była miarodajna statystycznie, dlatego dane zamieszczone na powyższej planszy należy traktować jako wyniki nieodzwierciedlające w pełni realnej sytuacji.

  1. Insight Research Group. Badanie sondażowe przeprowadzone wśród pacjentek i ich opiekunów w ramach kampanii Tu i Teraz (2013). Londyn: Insight Research Group.
  2. Wyniki jednosondażowego badania opinii społecznej, przeprowadzonego na zlecenie firmy Novartis Oncology (2013 r.).